Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten
Home Belgen in de VS Wonen in de VS Pensioen in de VS

Pensioen in de VS

Als u in België heeft gewerkt komt u in aanmerking voor een rustpensioen. Op de leeftijd van 65 jaar is het mogelijk een volledig pensioen te bekomen en vanaf 60 jaar een gedeeltelijk pensioen. Als uw overleden echtgeno(o)t(e) in België heeft gewerkt, kunt u een aanvraag indienen voor een overlevingspensioen (het pensioen zal niet automatisch overgaan op de overlevende echtgeno(o)t(e)).

Hoe dien ik een aanvraag in voor mijn pensioen of voor een overlevingspensioen?

Als u in de VS woont voorziet de Bilaterale Overeenkomst tussen België en de VS dat uw pensioen via de US Social Security Administration (SSA) dient aangevraagd te worden. De aanvraagformulieren kunt u bekomen aan het lokaal kantoor van de SSA of van:

Social Security Administration – Office of International Operations 
P.O. Box 17049 
Baltimore MD 21235 
Tel.: 1-800-7721213

De volledige tekst van de Bilaterale Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en de VS staat op de website van de Social Security Administration: www.ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/belgium.html.

Mijn echtgen(o)t(e) ontving een pensioen van België en is overleden. Wat moet ik doen?

Op de eerste plaats mag u de checks die van België komen in zijn of haar naam niet innen. Als deze bedragen geïnd worden na het overlijden van de begunstigde moeten zij terugbetaald worden. Breng de Belgische Rijkdsdienst der pensioenen onmiddellijk op de hoogte van het overlijden en stuur hen een afschrift van het overlijdenscertificaat. Vervolgens kunt u een aanvraag indienen voor een overlevingspensioen.

Hoe zal mijn pensioen betaald worden?

Uw pensioen zal berekend worden in euro en maandelijks (jaarlijks als het een zeer klein bedrag is) zal het op uw Belgische rekening gestort worden als u nog over een bankrekening in België beschikt. Indien dit niet het geval is zult u op het einde van de maand met een check in US$ betaald worden.

Ieder jaar zult u een “Levensbewijs” ontvangen. Om uw pensioen te blijven ontvangen dient u het formulier in te vullen en uw handtekening te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat waar u bent ingeschreven. Het formulier dient dan onmiddellijk teruggestuurd te worden.

Hou de Rijksdienst der Pensioenen steeds op de hoogte van uw verandering van adres, beroep, burgerlijke stand of andere pensioenen die u ontvangt want dit kan uw pensioen beïnvloeden. Als u nog Belg bent dienen deze veranderingen eveneens te worden doorgegeven aan de diplomatieke of consulaire post waar u bent ingeschreven. De Belgische Pensioendienst zal automatisch van deze veranderingen op de hoogte gebracht worden. Als u niet meer bent ingeschreven in een diplomatieke of consulaire post dient u al deze veranderingen per brief rechtstreeks aan de Belgische pensioendienst door te geven en hen hiervan een bewijs te sturen. Een e-mail is niet voldoende en wordt niet aanvaard.

Welke instelling in België is belast met pensioenen en hoe kan ik hen contacteren?

Voor werknemers:

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
Zuidertoren 
B-1060 Brussel 
Belgium

Tel.: 011-32-2-529-2111 
Fax: 011-32-2-529-3845

Algemene vragen kunnen gericht worden aan: 
E-mail: info@sfpd.fgov.be
of via de website - www.onprvp.fgov.be. U kunt op “contacteer ons” bovenaan het scherm klikken en via het interactief scherm in het midden een e-mail sturen. Uw vraag zal naar de gepaste dienst doorgestuurd worden.

Informatie over de toekenning van een pensioen: 
Tel.: 011-32-2-529-2311 (Nederlands) 
of 011-32-2-529-2748 (Frans of Duits)

Informatie over betalingen: 
Tel.: 011-32-2-529-3001 (Frans) 
011-32-2-529-3002 (Nederlands) 
011-32-2-529-3003 (Duits) 
fax: 011-32-2-529-2159

De kantooruren van de Rijksdienst der pensioenen zijn van 8u30 tot 12 uur ’s middags en van 1 tot 5 uur in de namiddag.

Voor zelfstandigen:

Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) 
Jan Jacobsplein 6 
B-1000 Brussel 
Belgium 
Tel.: 011-32-2-507.62.11 of 011-32-2-546.42.11 
Fax: 011-32-2-511-2153 or 011-32-2-513-0413 
www.rsvz.be
info@rsvz-inasti-fgov.be

Wat kan doen als ik een groot probleem heb of een klacht wil indienen?

Richt een schrijven aan: 
Ombudsdienst Pensioenen 
W.T.C. III Simon Bolivarlaan 30 bus 5 
1000 Brussel 
Tel.: 011-32-2-20803131 (tijdens de Belgische kantooruren van 9 u ‘s morgens tot 5 u in de namiddag plaatselijke tijd) 
Fax: 011-32-2-208.3143 
ombud.pen@skynet.be

Is het mogelijk een schatting te vragen van het bedrag van mijn pensioen?

Ja, door de volgende dienst te contacteren:

“Info-Pensioendienst” 
BP 175 
B-1060 Brussel 
Tel.: 011-32-2-529-2531 
Fax: 011-32-2-529-2172