Burgerlijke stand en attesten

Informatie over de burgerlijke stand en attesten.

 1. Laatst bijgewerkt op

Aanpassen van uw gegevens  


Het is belangrijk dat uw persoonlijk dossier volledig en actueel is. Om uw gegevens in ons consulaire bevolkingsregister aan te passen, hebben we officiële documenten nodig.

Om Amerikaanse akten van geboorte, huwelijk, scheiding of overlijden te kunnen erkennen, vereisen wij een apostille. Op deze pagina vindt u meer details over de apostille.

Welke documenten heb je nodig? 

 • Huwelijk: originele akte of eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte. 

 • Echtscheiding: originele akte of eensluidend verklaard afschrift van het vonnis (“final judgment” of “decree”). 

 • Overlijden van een Belg: originele akte of eensluidend verklaard afschrift van de overlijdensakte. 

 • Geboorte van een kind: originele akte (“long format”) of eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte. 

 • Adoptie: originele beslissing of vonnis, of eensluidend verklaard afschrift. 

 • Naamsverandering: informatie beschikbaar op de website van de federale overheidsdienst Justitie

 • Verwerving van een andere nationaliteit: origineel certificaat van naturalisatie of eensluidend afschrift, met apostille

 • Adresverandering: documenten die deze verandering bewijzen (factuur, huurcontract, enz.). 

 • Verandering van telefoonnummer of van e-mail: per e-mail.


Overschrijving van akten 


Amerikaanse akten van Belgische onderdanen kunnen in België worden opgenomen in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand. We raden aan om dit te doen, aangezien de Belgische autoriteiten dan niet opnieuw naar originale Amerikaanse documenten zullen vragen. Bovendien kan u in de toekomst gemakkelijk afschriften of uittreksels bekomen van de Belgische overheden. 

Voornoemde akten kunnen in België worden opgenomen in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats of van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt. Indien u nooit in België heeft gewoond, worden voornoemde akten ingeschreven in het register van burgerlijke stand van Brussel. 

Aan welke voorwaarden moet de buitenlandse akte van de burgerlijke stand voldoen om in België te worden erkend?

 • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand dient opgemaakt te zijn door de bevoegde buitenlandse lokale overheid in de V.S.

 • De akte werd uitgereikt door de buitenlandse overheid die ze opmaakte of bij vonnis door de griffie van de rechtbank die het vonnis gewezen heeft.   

 • Amerikaanse akten moeten in elk geval voorzien zijn van een Amerikaanse apostille en van een vertaling naar het Nederlands, het Frans of het Duits, naargelang de gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

 • De Amerikaanse apostille mag maximum 6 maanden oud zijn.

Gelieve de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen voor meer informatie hieromtrent. 


Erkenning van kinderen 


De ouders zijn getrouwd


In het Belgisch recht staat de afstamming van kinderen geboren binnen het huwelijk van rechtswege vast. Zij hebben de echtgenoot of de echtgenote van de moeder als vader of als meemoeder. 

De ouders kunnen de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. U vindt verdere informatie op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 

De ouders zijn niet getrouwd


Wanneer de ouders niet met mekaar getrouwd zijn, staat de afstamming van vaderszijde niet automatisch vast naar Belgisch recht. De vader moet zijn kind erkennen en de moeder moet instemmen met die erkenning. Pas na uitdrukkelijke erkenning ontstaat de afstammingsband vader/kind naar Belgisch recht. Een Amerikaanse "Acknowledgement of Paternity" kan voldoen aan de Belgische regels, maar dit is niet altijd het geval. Indien de vaderlijke afstamming niet vaststaat naar Belgisch recht, heeft dit ook gevolgen voor de nationaliteit en de naam van het kind. Het is daarom van groot belang om de juiste procedure te volgen, ook al veronderstellen de Amerikaanse autoriteiten dat de vaderlijke afstamming vaststaat.

Voor de afstamming van moederszijde is de situatie eenvoudiger: de persoon die in de geboorteakte werd vermeld, d.i. diegene die van het kind bevalt, is steeds de moeder van het kind naar Belgisch recht.

De ouders kunnen de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. U vindt verdere informatie op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Voor meer informatie betreffende erkenningen, dient u de consulaire post bevoegd voor uw woonplaats te contacteren. Dit kan al voor de geboorte van het kind, gezien een prenatale erkenning door de vader mogelijk is.


Attesten 


Belgen die over een geldige en geactiveerde Belgische eID kaart beschikken, kunnen de volgende consulaire attesten opvragen via de dienst eConsul, in de drie landstalen:

 • Attest van burgerlijke staat 

 • Attest van gezinssamenstelling 

 • Attest van inschrijving 

 • Attest van nationaliteit 

 • Attest van woonplaats 

 • Attest van woonplaats met historiek 

Deze attesten worden gratis afgeleverd aan de burgers, indien deze moeten voorgelegd worden aan een Belgische administratieve overheid of de Belgische sociale zekerheid. 

Naast deze optie, heeft u ook de mogelijkheid om meerdere attesten gratis op te vragen via de website mijndossier van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.