Ambassade en Consulaten van België in de Verenigde Staten

Burgerlijke stand en attesten

Verandering van status

Welke documenten heb je nodig?

 • Huwelijk: originele akte of eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte.
 • Echtscheiding: originele akte of eensluidend verklaard afschrift van het vonnis (“final judgment” of “decree”).
 • Overlijden van een Belg: originele akte of eensluidend verklaard afschrift ervan.
 • Geboorte van een kind: originele akte (“long format”) of eensluidend verklaard afschrift ervan.
 • Adoptie: originele beslissing of vonnis, of eensluidend verklaard afschrift ervan + legalisatie via “apostille” in de VS.
 • Naamsverandering: originele BELGISCHE beslissing (koninklijk besluit) of eensluidend verklaard afschrift ervan; een bewijs van overschrijving van de naamsverandering; een naamsverandering in het buitenland erkent België niet. Voor meer informatie, ga naar de website: Naamsverandering - Federale overheidsdienst justitie (belgium.be).
 • Verwerving van andere nationaliteit: voor de VS, het origineel certificaat van naturalisatie of eensluidend afschrift ervan.
 • Adresverandering: documenten die deze verandering bewijzen (factuur, huurcontract, enz.).
 • Verandering van telefoonnummer of van e-mail (alleen ter informatie).

Erkenning van kinderen

De ouders zijn getrouwd:

De afstamming van vaderszijde van kinderen geboren binnen het huwelijk staat van rechtswege vast: zij hebben de echtgenoot van de moeder als vader. Sinds de inwerkingtreding op 1 juni 2014 van de nieuwe naamwetgeving, kunnen de ouders de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. Voor verdere informatie kunt u steeds de website van FOD Buitenlandse Zaken raadplegen, rubriek burgerlijke stand.

Opgelet: indien u op de Amerikaanse geboorteakte een andere naam laat inschrijven dan degene volgens Belgisch recht het kind toekomt, is dit niet geldig voor België.

De ouders zijn niet getrouwd:

Wanneer de ouders niet met mekaar getrouwd zijn, staat de afstamming van vaderszijde niet automatisch vast naar Belgisch recht. De vader moet zijn kind erkennen en de moeder moet instemmen met die erkenning. Pas na uitdrukkelijke erkenning ontstaat de afstammingsband vader/kind naar Belgisch recht. Voor meer informatie over naamsverandering, klik hier.

Voor de afstamming van moederszijde is de situatie eenvoudiger: het kind heeft steeds als moeder de persoon die in de geboorteakte werd vermeld, d.i. diegene die van het kind bevalt. Er is geen enkele andere vereiste naar Belgisch recht.

Indien de vaderlijke afstamming niet vaststaat naar Belgisch recht, heeft dit ook gevolgen voor de nationaliteit en de naam van het kind. Het is daarom van groot belang om de juiste procedure te volgen, ook al staat voor de Amerikaanse autoriteiten de vaderlijke afstamming wel vast.

Voor meer informatie betreffende erkenning, gelieve de Ambassade of het Consulaat (klik hier) waar u woont te contacteren, zelfs voor de geboorte van het kind, gezien een prenatale erkenning van de vader mogelijk is.

Attesten

Belgen die over een geldige en geactiveerde Belgische eID kaart beschikken, kunnen vanaf 30 sep. 2022 de volgende consulaire attesten (met keuzemogelijkheid tussen de drie landstalen) opvragen via de dienst e-Consul:

 • Attest van burgerlijke staat
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van inschrijving
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van woonplaats
 • Attest van woonplaats met historiek

Deze attesten worden gratis afgeleverd aan de burgers, indien deze moeten voorgelegd worden aan een Belgische administratieve overheid of de Belgische sociale zekerheid.

Naast deze optie, heeft u ook de mogelijkheid om meerdere attesten gratis op te vragen via de volgende dienst: mijndossier.rrn.fgov.be 

Voor meer informatie, gelieve de volgende website te raadplegen: Mijn dossier | FOD Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)