Pensioen

Informatie over uw Belgisch pensioen in het buitenland.

  1. Laatst bijgewerkt op

Als u in België heeft gewerkt komt u in aanmerking voor een rustpensioen. Op de leeftijd van 65 jaar is het mogelijk een volledig pensioen te bekomen en vanaf 60 jaar een gedeeltelijk pensioen. Als uw overleden echtgeno(o)t(e) in België heeft gewerkt, kunt u een aanvraag indienen voor een overlevingspensioen (het pensioen zal niet automatisch overgaan op de overlevende echtgeno(o)t(e)). 


Hoe dien ik een aanvraag in voor mijn pensioen of voor een overlevingspensioen? 

Als u in de V.S. woont voorziet de Bilaterale Overeenkomst tussen België en de V.S. dat uw pensioen via de US Social Security Administration (SSA) dient aangevraagd te worden. De aanvraagformulieren (SSA-2490-BK) kunt u bekomen aan het lokaal kantoor van de SSA of van: 

Social Security Administration 
Office of International Programs 
P.O. Box 17741 
Baltimore, Maryland 21235-7741 
USA 

Contact

Tel: 1-800-772-1213 | www.socialsecurity.gov/international 

De volledige tekst van de Bilaterale Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en de VS staat op de website van de Social Security Administration


Levensbewijs 

Het levensbewijs is een document dat aantoont dat u nog in leven bent zodat u uw Belgisch pensioen kan verkrijgen of behouden. Dit document wordt elk jaar afgegeven door de Belgische federale pensioendienst. U dient op dit formulier uw persoonlijke gegevens zelf in te vullen en het vervolgens te laten legaliseren door de bevoegde autoriteiten. 

Belgen die over een geldige en geactiveerde Belgische eID kaart beschikken, kunnen vanaf 30 sep. 2022 de volgende consulaire attesten (met keuzemogelijkheid tussen de drie landstalen) opvragen via de dienst e-Consul.

Levensbewijzen, die door de posten moeten gevalideerd worden, kunnen nu ook via e-Consul opgeladen worden, samen met de bewijsstukken die hiervoor moeten voorgelegd worden. 

Het levensbewijs beschikbaar via e-Consul zal gratis afgeleverd worden voor administratieve doeleinden bij de Belgische sociale zekerheid. 

Opgelet, niet-Belgen moeten zich tot de nationale autoriteiten in hun land van residentie wenden. In de V.S. wordt het levensbewijs voor niet-Belgen door een “notary public” gelegaliseerd. 

Onze consulaire beroepsposten in de V.S. bevestigen enkel en alleen het in leven zijn van de persoon die vermeld wordt in het levensbewijs. U dient zich persoonlijk bij de consulaire post aan te bieden en een identiteitsbewijs voor te leggen. Indien u zich om praktische redenen (ziekte, leeftijd, beperkte transportmogelijkheden) niet naar de consulaire post kan verplaatsen, dan kan de verklaring slechts aangebracht worden vanop afstand op basis van een medisch getuigschrift en geldig identiteitsbewijs waaruit blijkt dat u nog in leven bent. 

Deze dienstverlening is gratis en wordt enkel aangeboden aan Belgische onderdanen. 

Hoewel op het levensbewijs vermeld wordt dat men het document kan laten bestempelen door de burgemeester of via uw lokale politiekantoor, is dit echter niet mogelijk in de V.S. 

Indien u in de V.S. verblijft, heeft u in plaats daarvan drie alternatieve mogelijkheden om het levensbewijs te laten legaliseren: 

  1. Via een Belgische consulaire beroepspost in de V.S. zoals hierboven werd beschreven. 

  1. Via een lokale “notary public”. 

  1. Per post (enkel mogelijk indien u zich om praktische redenen niet naar de consulaire post kan verplaatsen). In dit geval, gelieve een medisch getuigschrift en geldig identiteitsbewijs hierbij voor te leggen. 

Eens de consulaire beroepspost het levensbewijs heeft kunnen legaliseren, bezorgen we u het originele document per post. 

Hierna dient u het levensbewijs terug te zenden naar de pensioendienst, hetzij per post of per e-mail. Gelieve de briefhoofd van de Belgische pensioendienst goed na te kijken om het juiste e-mailadres en/of adres te bekomen


Mijn echtgen(o)t(e) ontving een pensioen van België en is overleden. Wat moet ik doen? 

Op de eerste plaats mag u de checks die van België komen in zijn of haar naam niet innen. Als deze bedragen geïnd worden na het overlijden van de begunstigde moeten zij terugbetaald worden. Breng de Federale Pensioendienst onmiddellijk op de hoogte van het overlijden en stuur hen een afschrift van het overlijdenscertificaat. Vervolgens kunt u een aanvraag indienen voor een overlevingspensioen. 


Hoe zal mijn pensioen betaald worden? 

Uw pensioen zal berekend worden in euro en maandelijks (jaarlijks als het een zeer klein bedrag is) zal het op uw Belgische rekening gestort worden als u nog over een bankrekening in België beschikt. Indien dit niet het geval is zult u op het einde van de maand met een check in US$ betaald worden. 

Hou de Federale Pensioendienst steeds op de hoogte van uw verandering van adres, beroep, burgerlijke stand of andere pensioenen die u ontvangt want dit kan uw pensioen beïnvloeden. Als u nog Belg bent dienen deze veranderingen eveneens te worden doorgegeven aan de diplomatieke of consulaire post waar u bent ingeschreven. De Belgische Pensioendienst zal automatisch van deze veranderingen op de hoogte gebracht worden. Als u niet meer bent ingeschreven in een diplomatieke of consulaire post dient u al deze veranderingen per brief rechtstreeks aan de Belgische pensioendienst door te geven en hen hiervan een bewijs te sturen. Een e-mail is niet voldoende en wordt niet aanvaard. 


Welke instelling in België is belast met pensioenen en hoe kan ik hen contacteren? 

Voor werknemers

Federale Pensioendienst 
Zuidertoren Europaesplanade 1 
1060 Brussel  
BELGIË 

Tel.: 011-32-2-529-3002   
Fax: 011-32-2-529-3845 

Algemene vragen kunnen gericht worden aan:  
E-mail: info@sfpd.fgov.be 
of via de website - www.onprvp.fgov.be. U kunt op “contacteer ons” bovenaan het scherm klikken en via het interactief scherm in het midden een e-mail sturen. Uw vraag zal naar de gepaste dienst doorgestuurd worden. 

Informatie over de toekenning van een pensioen:  
Tel.: 011-32-2-529-2311 (Nederlands)  
of 011-32-2-529-2748 (Frans of Duits) 

Informatie over betalingen:  
Tel.: 011-32-2-529-3001 (Frans)  
011-32-2-529-3002 (Nederlands)  
011-32-2-529-3003 (Duits)  
fax: 011-32-2-529-2159 

De kantooruren van de Federale Pensioendienst zijn van 8u30 tot 12 uur ’s middags en van 1 tot 5 uur in de namiddag. 

Voor zelfstandigen 

Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)  
Jan Jacobsplein 6  
B-1000 Brussel  
Belgium  
Tel.: 011-32-2-507.62.11 of 011-32-2-546.42.11  
Fax: 011-32-2-511-2153 or 011-32-2-513-0413  
www.rsvz.be 
info@rsvz-inasti-fgov.be 


Wat kan doen als ik een groot probleem heb of een klacht wil indienen? 

Richt een schrijven aan:  
Ombudsdienst Pensioenen  
W.T.C. III Simon Bolivarlaan 30 bus 5  
1000 Brussel  
Tel.: 011-32-2-20803131 (tijdens de Belgische kantooruren van 9 u ‘s morgens tot 5 u in de namiddag plaatselijke tijd)  
Fax: 011-32-2-208.3143  
ombud.pen@skynet.be 


Is het mogelijk een schatting te vragen van het bedrag van mijn pensioen? 

Ja, door de volgende dienst te contacteren: 

“Info-Pensioendienst”  
BP 175  
B-1060 Brussel  
Tel.: 011-32-2-529-2531  
Fax: 011-32-2-529-2172