Uittreksel uit het strafregister

Informatie over het uittreksel uit het strafregister.

  1. Laatst bijgewerkt op

a) Als u in het buitenland woont en u een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wilt aanvragen dient u persoonlijk een schriftelijke aanvraag per post of per fax te richten aan: 

De uittreksels worden door de dienst Centraal Strafregister gratis verstrekt en kunnen worden aangevraagd: 

per brief aan:  
FOD Justitie  
DGRechterlijke Organisatie  
Dienst Centraal Strafregister  
Waterloolaan 115  
1000 Brussel 

per fax op het nummer +32 2 552 27 82  
per e-mail via strafregister@just.fgov.be 

Met vermelding van: 

naam en voornaam;  
adres;  
geboortedatum en -plaats;  
reden voor de aanvraag;  
handtekening van de aanvrager;  
kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief). 

Voor meer informatie: Dienst Centraal Strafregister: 02 552 27 48 (NL) of 02 552 27 47 (FR) 

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd door de FOD Justitie. 

b) Als u een uittreksel uit het Strafregister wilt aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land. 

Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.